Privacy en Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website
Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Lebowski’s. Met deze website wil Lebowski’s u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van Lebowski’s.

2. Contactgegevens
Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u Lebowski’s contacteren op het volgende adres: Lebowski’s, Boomgaardstraat 350, 2600 Berchem of op info@lebowskis.be.

3. Aard van de aangeboden informatie
De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. Aansprakelijkheid
Lebowski’s levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds Lebowski’s contacteren.

Lebowski’s spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Lebowski’s kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Lebowski’s niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

Lebowski’s kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Externe hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Lebowski’s geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in uw browser. Lebowski’s kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

6. Intellectuele eigendom
De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Lebowski’s.

7. Wijzigingen
Lebowski’s behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 8 augustus 2016.

8. Bescherming van uw persoonsgegevens
Lebowski’s respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.

9. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank
Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Privacyverklaring

Lebowski’s draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Lebowski’s persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid
Lebowski’s verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer indien u gebruik maakt van sommige online diensten.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren, om de werking van de website te optimaliseren en om statistische onderzoeken uit te voeren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Lebowski’s deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen.

3. Cookies
Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.
De cookies worden op deze website gebruikt om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen.

U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw browser.

4. Logbestanden
Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Lebowski’s bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Lebowski’s te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen
Lebowski’s behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 8 augustus 2016.

7. Contactgegevens
Lebowski’s is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Lebowski’s contacteren op het volgende adres: Lebowski’s, Boomgaardstraat 350, 2600 Berchem of op info@lebowskis.be.